White Room: Ella Kruglyanskaya

White Room: Ella Kruglyanskaya Main Work
White Columns, New York, NY 5 Feb – 5 Mar 2011

Installation Views

White Room: Ella Kruglyanskaya Other Works
White Room: Ella Kruglyanskaya Other Works
White Room: Ella Kruglyanskaya Other Works
White Room: Ella Kruglyanskaya Other Works
White Room: Ella Kruglyanskaya Other Works
White Room: Ella Kruglyanskaya Other Works
White Room: Ella Kruglyanskaya Other Works
White Room: Ella Kruglyanskaya Other Works